Medlemsfordele | Medlemsliste
Torsten

Rigets tilstand

Hvordan står det til med det randrusianske erhvervsliv?
At få belyst dette spørgsmål er i sagens natur vigtigt; En positiv udvikling er først som sidst afgørende i forhold til at sikre en dynamisk udvikling i Randers Kommune – med en stærk afsmittende effekt på bosætning, skattegrundlag mv. Er svaret af mere negativ karakter bør alarmklokkerne ringe hos alle med ansvar for byens udvikling.

Et formål med at belyse tingenes tilstand er også at give et nogenlunde sanddrueligt billede af virkeligheden. I et ofte fragmenteret mediebillede hvor mange danner deres indtryk af virkeligheden gennem flygtige overskrifter og ikke altid dækkende indtryk fra de sociale medier, kan det være godt at hæve sig op i helikopteren for at få et overordnet databaseret indtryk af udviklingen i det randrusianske erhvervsliv.

I det følgende er der derfor udvalgt nogle centrale målepunkter, der er med til at tegne ovenstående billede i perioden fra 2015 til 2020.

Dataene bygger på rapporten ”Erhvervsudvikling i Randers Kommune”, udgivet af Erhvervshus Midtjylland i samarbejde med IRIS Group, der er leverandør af data. Rapporten er udgivet i maj 2022.

Rapporten – samt rapporter for de øvrige kommuner i Region Midtjylland – kan i deres helhed læses her.

Den positive udvikling

Antallet af virksomheder i Randers Kommune er steget betydeligt i perioden fra 2015 til 2020.

I 2015 var der 4418 virksomheder beliggende i Randers Kommune – i 2020 var der 4867 virksomheder.

Det vil sige antallet af virksomheder er steget med 449 i perioden svarende til en stigning på omkring 10% i bestanden.

Virksomheder er her afgrænset til virksomheder i den private sektor der har en økonomisk aktivitet svarende til mindst et halvt årsværk. Det vil sige – det er reelle virksomheder stigningen kan henføres til.

Antallet af beskæftigede i den private sektor er fra 2015 til 2020 steget med 1613 fuldtidsjobs fra 20127 til 21740. Denne stigning udgør den samlede beskæftigelsesfremgang i Randers Kommune, så det er den private sektor, der har været den drivende faktor her.

Ovenstående udvikling kan bl.a. tilskrives:

  • En nettotilflytning af etablerede virksomheder til kommunen på 276 i perioden fra 2015 til 2021 (nyere statistik på virksomhedsflytninger) – dvs flere virksomheder er flyttet til kommunen end der er fraflyttet.
  • Etableringsraten for iværksættere har i perioden været ganske høj. Etableringsraten er et udtryk for andelen af nye virksomheder målt i forhold til hele virksomhedsbestanden, der etableres indenfor en given periode.
  • Siden 2015 har Randers Kommune oplevet en vækst i etableringsraten og i 2020 overhalede Randers etableringsraten for hele landet, idet den i Randers lå på 6,1 %, mens den for hele landet lå på 6,0 %.
  • Den treårige overlevelsesrate for iværksættervirksomheder har generelt været stigende siden 2015 og har i perioden 2017-2019 ligget over niveauet for hele landet. Således lå overlevelsesraten på 65 % blandt de nyetablerede virksomheder i 2018 (dvs målt efter 3 års levetid), mens den lå på 57 % for hele landet.

Så ovenstående giver et billede af en særdeles god grundfortælling om soliditeten i det lokale erhvervsliv.

Naturligt nok er der dog også en række punkter, der er værd at være opmærksom på. Her skal tre områder nævnes.

Opmærksomhedspunkter

Forgæves rekrutteringer

I lighed med virksomheder fra det øvrige land har virksomhederne her i kommunen oplevet mangel på visse typer af arbejdskraft (faglært specialiseret arbejdskraft især).

En indikator for virksomhedernes adgang til arbejdskraft er hvor mange virksomheder, der har ubesatte stillinger. Det vil sige, om virksomheder oplever forgæves rekruttering. Dansk Industri har undersøgt dette i en undersøgelse fra 2021, der viser, at 33 pct. af virksomhederne i Randers Kommune oplevede forgæves rekruttering i 2020. Dette er en væksthæmmer for virksomhederne.

Beskæftigelse indenfor IT

En vigtig indikator for udviklingen er beskæftigelsen indenfor IT-sektoren. IT er en central faktor når man ser på den transformation som samfundet er igennem disse år med øgede krav til digitalisering mv.

Selv om der er sket en stigning i beskæftigelsen indenfor IT blandt virksomhederne i Randers Kommune fra 2015 til 2020 med 6 % har stigningen for kommunerne i Region Midtjylland som helhed været 15 %.

Randers Kommune ligger således nummer ni blandt de midtjyske kommuner målt på it-beskæftigelsens andel af den samlede beskæftigelse. Samlet udgør it-beskæftigelsen ca. 5 % af den samlede private beskæftigelse i Randers Kommune.

Pas godt på vækstvirksomhederne

Generelt har Randers i perioden fra 2015 til 2020 haft en andel af landets vækstvirksomheder der ligger over landsgennemsnittet. Den randrusianske andel er dog faldet fra 9% i 2017 til 7,1 % i 2020. Da vækstvirksomheder er særdeles centrale i forhold til at trække vækst og beskæftigelse er det vigtigt at der holdes øje med dette – og at der eventuelt fokuseres på tiltag for dette segment.

Summa summarum

Overordnet set har erhvervslivet været i en særdeles god gænge de senere år med væsentlige og positive effekter indenfor antallet af virksomheder, beskæftigelse og iværksætteri.

Enkelte punkter der er værd at arbejde med retter sig mod IT-sektoren, rekruttering og udviklingen hos vækstvirksomhederne.

Business Randers

Fik du tilmeldt dig vores nyhedsbrev?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.

Business Randers

Nyhedsbrevs tilmelding

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.